ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2562

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายทรงพล ขวัญชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ได้มอบหมายให้ นางมัสนะห์ สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมพญาตานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา จึงได้จัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้น เพื่อให้เกิดรูปแบบการบริหารจัดการใหม่ทางการศึกษาในระดับพื้นที่ที่มีศรัทธาต่อศักยภาพนักเรียนและครู สถานศึกษามีคุณภาพ สามารถดูแลนักเรียน และพัฒนาทักษะของนักเรียนให้เหมาะสมกับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ซึ่งครอบคลุมพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นรูปธรรมต่อไป

การเข้าชม 106 ครั้ง

X