เจ้าหน้าที่ สช.อ.โคกโพธิ์ เยี่ยมเยียนและติดตามการสอบวัดความรู้ภาษาไทย รอบที่ 3

วันที่ 26 – 28 พฤษจิกายน 2561 นายพนม อินทันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอโคกโพธิ์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ สช.อ.โคกโพธิ์ เยี่ยมเยียนและติดตามการสอบวัดความรู้ภาษาไทย รอบที่ 3 โรงเรียนเอกชนในสังกัดที่เปิดสอนระดับประถมศึกษา (ป.1 – ป.6) และมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3) จำนวน 17 โรง ดังนี้
1. โรงเรียนจริยธรรมอิสลามวิทยา
2. โรงเรียนนิติอิสลาม
3. โรงเรียนสาส์นวิทยา
4. โรงเรียนสันติศาสตร์วิทยา
5. โรงเรียนศรีปัตตานีวิทยา
6. โรงเรียนนาวาวิทย์
7. โรงเรียนจิปิภพพิทยา
8. โรงเรียนอรุณวิทย์พิทยานุสรณ์
9. โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา
10. โรงเรียนปรีชาญาณวิทยา
11. โรงเรียนซอลีฮียะห์
12. โรงเรียนมูฮัมมาดียะห์
13. โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน
14. โรงเรียนลำหยังวิทยามูลนิธิ
15. โรงเรียนอิสลามสามัคคี
16. โรงเรียนเพชรชูนุเคราะห์
17. โรงเรียนบ้านดอนวิทยามูลนิธิ

การเข้าชม 53 ครั้ง

X