นิเทศติดตามการสอบวัดความรู้วิชาภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้น ป.1 – ม.3 ของโรงเรียนเอกชนในระบบในสังกัด

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอมายอ โดย นายนิรัน ดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอมายอ พร้อมด้วยคณะทีมงานนิเทศฯ ได้นิเทศติดตามการสอบวัดความรู้วิชาภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้น ป.1 – ม.3 ของโรงเรียนเอกชนในระบบในสังกัด จำนวน 4 โรง ดังนี้
1.โรงเรียนเตรียมวิทยา
2.โรงเรียนศึกษาธรรมวิทยา
3.โรงเรียนอิสลามบำรุงศาสน์วิทยา
4.โรงเรียนอิสลามพัฒนา
โดยผลการดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และทั้งนี้ขอขอบคุณทางโรงเรียนที่ให้ความร่วมมือในการจัดสอบวัดความรู้วิชาภาษาไทยในครั้งนี้

การเข้าชม 55 ครั้ง

X