สช.อ.แม่ลาน ดำเนินการติดตามนักเรียนของโรงเรียนอะห์มาดีวิทยามูลนิธิ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

วันพฤหัสบดี ที่ 29 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการตามคำสั่งสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอแม่ลาน ที่ 15/2561 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 และตรวจสอบจำนวนนักเรียนซำซ้อน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ได้รับมอบหมายจาก นางสาววรัญชิดาธรณ์ พลานิวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอแม่ลาน ให้ดำเนินการติดตามนักเรียนของโรงเรียนอะห์มาดีวิทยามูลนิธิ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี สืบเนื่องจากคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการลงนิเทศ ติดตาม เมื่อวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 มีนักเรียนไม่มาเรียน จำนวน 17 คน ทั้งนี้ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ทางคณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่ ติดตาม เป็นครั้งที่ 2 เพื่อยืนยันการมีตัวตนของนักเรียนของโรงเรียนอะห์มาดีวิทยามูลนิธิ การดำเนินการนิเทศ ติดตามในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางคณะกรรมการฯ ต้องขอขอบคุณทางโรงเรียนที่อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง

การเข้าชม 57 ครั้ง

X