ผู้บริหารและบุคลากร

ผู้บริหาร สช.จังหวัดปัตตานี

นายทรงพล ขวัญชื่น
ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

นายสุกรี แวมูซอ
รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

นายพนม อินทันแก้ว
รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

นางมัสนะห์ สารี
รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

ผู้บริหาร สช.อำเภอ

นางแวเสาะ แตมามุ
ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองปัตตานี

นายเชาวน์เพชร เจ๊ะสอเหาะ
ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอหนองจิก

นางมัสนะห์ สารี
รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะหริ่ง

นางวิจิตรา โต๊ะมีนา
ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอปะนาเระ

นายสุรเดช หมู่เก็ม
ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะรัง

นายนิรัน ดะแซ
ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอมายอ

นายพนม อินทันแก้ว
รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอโคกโพธิ์

นางสาววรัญชิดาธรณ์ พลานิวัติ
ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอแม่ลาน

นายสุฟยาน แวบือซา
ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสายบุรี

นายสะมาแอ ปอจิ
ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอทุ่งยางแดง

นางซากีเราะ เร่งหวัง
ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอไม้แก่น

นายสุฟยาน แวบือซา
ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสายบุรี รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอกะพ้อ

X